Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Управителен съвет

Членове:

 • Десислава Тортопова - Председател на УС
 • Елена Чанова - Зам. председател на УС
 • Дарина Пенчева - Член на УС
 • Дилян Цветанов - Член на УС
 • Станислав Терзиев - Член на УС
 • Росица Гешева - Член на УС
 • Хазарос Четинян - Член на УС

Управителният съвет организира и ръководи дейността на Асоциацията в периода между заседанията на Общото събрание, като за целта:

  1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
  2. разпорежда се с движимото имущество на Асоциацията;
  3. определя условията и размера на допълнителния членски внос;
  4. одобрява годишния отчет за дейността на Асоциацията, ГФО и проекта за бюджет и ги предлага за приемане от Общото събрание;
  5. приема Структурата на Асоциацията, Вътрешен правилник за устройството и работата си, както и Вътрешен правилник за устройството и работата на Комисиите;
  6. определя броя и наименованията на Комисиите, както и поименно определя измежду своите членове Методически Отговорници за всяка Комисия. Член на Управителния съвет може методически да отговаря за повече от една комисия;
  7. взема решение за откриване на клонове и определя техния управител;
  8. изготвя и приема проекти на вътрешните актове на Асоциацията;
  9. избира измежду своите членове Заместник председател на Управителния съвет;
  10. упълномощава Председателя, заместник-председателя или друг член на Управителния съвет да извърши определена дейност;
  11. делегира правото на свои членове да изразяват официалното становище на АССП въз основа на приети чрез гласуване решения. Никой член на УС няма право да заангажира асоциацията с изявления, за които няма официално прието становище на колективните органи;
  12. избира и назначава Главния секретар и утвърждава щатното разписание;
  13. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията;
  14. определя адреса на Асоциацията;
  15. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Асоциацията;
  16. при възлагане от Общото събрание определя ликвидатор на Асоциацията;
  17. приема и изключва членове;
  18. разрешава спорове между клоновете на Асоциацията;
  19. взема решение за участие в други организации;
  20. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията.

Новини и събития
Покана за заседание на УС на 08.11.2019 г.
повече
Семинар "Преговори и управление на конфликти" - 31.10.2019 г.
повече
Актуални моменти в ДДС облагането през 2019 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2019, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия