Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия контакт english
За АССП
  Мисия
  История
  Устав
  Управителен съвет
  Контролен съвет
  Критерии за членство
  Новини от АССП
  Членове на АССП
  Стани член!
  Клубни сбирки
  Публикувани отчети
  Контакт
  Facebook страница
  Facebook група
Търсене
 
Стани член!

Редовни членове на АССП могат да бъдат:

 1. Счетоводни предприятия по смисъл на Закона за счетоводството;
 2. Одиторски предприятия по смисъл на Закона за независимия финансов одит;
 3. Предприятия, извършващи данъчни и счетоводни консултации;
 4. Предприятия, извършващи услуги по обработка на заплати.

Асоциирани членове на АССП могат да бъдат:

 1. Счетоводни предприятия по смисъл на Закона за счетоводството;
 2. Одиторски предприятия по смисъл на Закона за независимия финансов одит;
 3. Предприятия, извършващи данъчни и счетоводни консултации;
 4. Предприятия, извършващи услуги по обработка на заплати;
 5. Физически лица, съставители на финансови отчети по смисъла за Закона за счетоводството.

Лица, които са собственици, съдружници, акционери или представляващи предприятия счетоводни, одиторски и пейрол компании, могат да кандидатстват за редовно членство и асоциирано членство само като предприятие.

Кандидатите за членове се приемат въз основа на подадени до Управителния съвет на АССП:

 1. Заявление за членство като предприятие или Заявление за членство като физическо лице (едно от двата вида);
 2. Свидетелство за съдимост (при фирма - за всеки представляващ);
 3. Декларация (Образец 1) за образование и стаж, придружена с доказателствени документи, описани в самата декларация. При счетоводно предприятие Декларация (Образец 2) за стаж от управителя, ако доказва необходимия минимум стаж чрез предприятието си (за всеки представляващ счетоводното предприятие, който подписва финансови отчети на клиенти). Стаж следва да бъде доказан с трудов и/или осигурителен документ, както и със съставените годишни финансови отчети на предприятието;
 4. Внесена встъпителна вноска

Документи за изтегляне:

Заявление за членство като предприятие изтеглете от тук
Заявление за членство като физическо лице изтеглете от тук
Декларация (Образец 1) за образование и стаж изтеглете от тук
Декларация (Образец 2) за стаж от управител изтеглете от тук

Как да кандидатствате за членство в АССП?

Първоначално е необходимо е да подадете сканирани всички необходими документи в онлайн системата на АССП за Подаване на документи от тук. След формален преглед, ако документите са в цялост, ще Ви поканим да ги изпратите в оригинал и да заплатите встъпителната вноска. Сред приемане всеки нов член внася членски внос за текущата година, изчислен пропорционално на оставащите пълни месеци до края на годината.


Членски внос Редовен член предприятие Асоцииран член предприятие Асоцииран член физ. лице
За София 390 лв. 270 лв. 140 лв.
За Пловдив, Бургас и Варна 300 лв. 230 лв. 120 лв.
За останалите градове 210 лв. 180 лв. 90 лв.
Встъпителна вноска 100 лв. 50 лв. 25 лв.
* Лица, които са собственици, съдружници, акционери или представляващи предприятия счетоводни, одиторски и пейрол компании, могат да кандидатстват за редовно членство и асоциирано членство само като предприятие.
фирми лица актуализация
Еднократна такса за нечленове на АССП за вписване в Регистъра на съставителите на финансови отчети 90 лв. 45 лв. 10 лв.
*За членове на АССП - вписването и актуализациите в Регистъра са безплатни
*Актуализация се извършва по инициатива на вписания, след представени нови документи
Права Редовен член Асоцииран член Регистър на съставителите
Вписване в Регистъра на съставителите на финансови отчети към АССП Да Да Да
Глас в Общото събрание Да - -
Сертификат/Удостоверение за членство в оригинал на хартия Да - -
Възможност за участие в управителните, контролните и помощните органи на АССП Да - -
Възможност за участие в заседанията на Управителния съвет и Контролния съвет с право на съвещателен глас Да - -
Участие в инициативите и проявите на АССП Да Да -
Получаване на информация за дейността на АССП Да Да -
Предложения и проекти, свързани с дейността на АССП Да Да -
Право на ползване на събраната от АССП информация Да Да -
Право на ползване с предимство услугите, предоставяни от АССП Да Да -
Право на посочване в своите документи и кореспонденция членството си в АССП Да Да -

10 причини за твоето членство в АССП

За допълнителна информация:
Весела Динева - Главен секретар
тел.: +359 2 980 2705
моб.: +359 886 777 099
e-mail: office@apac-bg.org


Новини и събития
Публикуване на ГФО и декларации за липса на дейност в сайта на АССП
повече
Счетоводната общност подаде искане за удължаване на сроковете данъчните декларации във връзка с пандемията COVID-19
повече
Покана за заседание на УС на АССП на 14.02.2020 г.
повече

начало нагоре
  (C) 2003 - 2020, Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия